مگسها
توضيح محصول:

ردیف

کد کالا

شرح کالا به فارسی

شرح کالا به انگلیسی

تعداد

1

H1

لام مونته آرتمیا

2

H2

لام مونته بال سوسک

3

H3

لام مونته بال مگس

4

H4

لام مونته پای مگس

5

H5

لام مونته تخم مگس

6

H6

لام مونته دافنی

7

H7

لام مونته ضمائم دهانی پشه کولکس (گزنده)

8

H8

لام مونته ضمائم دهانی زنبور (لیسنده- جونده)

9

H9

لام مونته ضمائم دهانی مگس استوموکسیس

10

H10

لام مونته ضمائم دهانی مگس تابانوس

11

H11

لام مونته ضمائم دهانی مگس گلوسینا

12

H12

لام مونته ضمائم دهانی مگس موسکا ( مکنده)

13

H13

لام مونته ضمائم دهانی مگس هیپوبوسکا

14

H14

لام مونته ضمائم دهانی مورچه ( جونده)

15

H15

لام مونته مگس بورولا سوئکا

16

H16

نمونه پوپ مگس سارکوفاگا

17

H17

نمونه پوپ مگس لوسیلیا

18

H18

نمونه پوپ مگس موسکا

19

H19

نمونه پوپ مگس کالیفورا

20

H20

نمونه فورفی کولا ( گوش خیزک)

21

H21

نمونه گالریا بالغ

22

H22

نمونه لارو گالریا در الکل

23

H23

نمونه لارو مگس استروس اویس

24

H24

نمونه لارو مگس پروژواسکیانا ( هیپودرمای بز)

25

H25

نمونه لارو مگس سارموفاگا

26

H26

نمونه لارو مگس سفالوپینا

27

H27

نمونه لارو مگس فانیا

28

H28

نمونه لارو مگس گاستروفیلوس

29

H29

نمونه لارو مگس لوسیلیا

30

H30

نمونه لارو مگس موسکا

31

H31

نمونه لارو مگس هیپودرما ( گاو)

32

H32

نمونه لارو مگس کالیفورا

33

H33

نمونه لارو مگس کرایزومیا

34

H34

نمونه لینگوآتولا سراتا بالغ در الکل

35

H35

نمونه مگس استوموکسیس

36

H36

نمونه مگس پزودولنشیا

37

H37

نمونه مگس تابانوس

38

H38

نمونه مگس سارکوفاگا

39

H39

نمونه مگس فانیا

40

H40

نمونه مگس گلوسینا ( تسه تسه)

41

H41

نمونه مگس لوسیلیا

42

H42

نمونه مگس لیپروزیا

43

H43

نمونه مگس ملوفاگوس

44

H44

نمونه مگس موسکا

45

H45

نمونه مگس هیپوبوسکا

46

H46

نمونه مگس ولفارتیا

47

H47

نمونه مگس کالیفورا

48

H48

نمونه مگس کرایزوپس

49

H49

نمونه مگس کرایزومیا

 
 
     
     
     
 
58614 : تعداد بازدید کل 916 : این ماه 21 :دیروز 22 :امروز 3 :تعداد افراد آنلاین : بازدید های سایت