پشه ها
توضيح محصول:

ردیف

کد کالا

شرح کالا به فارسی

شرح کالا به انگلیسی

تعداد

1

H601

لام مونته ضمائم دهانی پشه آنوفل نر

2

H602

لام مونته ضمائم دهانی پشه کولکس ماده

3

H603

لام مونته پشه آنوفل نر

4

H604

لام مونته پشه آنوفل ماده

5

H605

لام مونته پشه سایمولیوم

6

H606

لام مونته پشه سایمولیوم ماده

7

H607

لام مونته پشه سایمولیوم نر

8

H608

لام مونته پشه فلوبوتوموس ماده

9

H609

لام مونته پشه فلوبوتوموس نر

10

H610

لام مونته پشه کولیکوئیدس ماده

11

H611

لام مونته پشه کولیکوئیدس نر

12

H612

لام مونته پشه کولکس ماده

13

H613

لام مونته پشه کولکس نر

14

H614

لام مونته پوپ پشه کولکس

15

H615

لام مونته پوپ پشه سایمولیوم

16

H616

لام مونته پوپ پشه کولیسیده

17

H617

لام مونته پشه کولیکوئیدس

18

H618

لام مونته ضمائم دهانی پشه آنوفل ماده

19

H619

لام مونته ضمائم دهانی پشه کولکس نر

20

H620

لام مونته لارو پشه کولکس

21

H621

لام مونته لارو پشه آنوفل

22

H622

لام مونته لارو پشه سایمولیوم

23

H623

لام مونته لارو پشه کولیسیده

24

H624

لام مونته لارو پشه کولیکوئیدس

 
 
     
     
     
 
58618 : تعداد بازدید کل 920 : این ماه 21 :دیروز 26 :امروز 5 :تعداد افراد آنلاین : بازدید های سایت