باکتری شناسی
توضيح محصول:

ردیف

کد کالا

شرح کالا به فارسی

شرح کالا به انگلیسی

تعداد

1

B1

استافیلوکوکوس اورئوس

2

B2

استرپتوکوکوس آگالاکتیه

3

B3

استرپتوکوکوس دیس آگالاکتیه

4

B4

باسیلوس آنتراسیس

5

B5

باسیلوس سرئوس

6

B6

کرینه باکتریوم اویس

7

B7

آرکانوباکتر پیوژنز

8

B8

لیستریا منو سیتوژنز

9

B9

اریزوپلوتریکس روزیوپاتیه

10

B10

بروسلا ملی تنسیس

11

B11

پاستورلا مولتی سیدا

12

B12

سالمونلا تیفی موریوم

13

B13

پروتئوس میرابیلیس

14

B14

کلستریدیم پرفژنس

15

B15

کلی باسیل

16

B16

کلبسیلا پونومونیه

17

B17

تایلورلا

18

B18

بارتونلا

19

B19

ویبریو

20

B20

آئرمناس

21

B21

مخلوط مخمر .باسیل کوکسی و سلول قرمز خون

22

B22

فلاژل پری تریش

23

B23

فلاژل مونوتریش

24

B24

فلاژل لوفوتریش

25

B25

فلاژل آمفی تریش

26

B26

کپسول باکتری ( پنوموکک)

27

B27

کپسول باکتری ( کلبسیلا)

28

B28

کپسول باکتری ( باسیلوس آنتراسیس )

29

B29

آندوسپور با قطر بزرگتر از باکتری

30

B30

اندوسپور با قطر کوچکتر از باکتری

31

B31

اسپور انتهائی

32

B32

اسپور نزدیک به انتهائی

33

B33

اسپور مرکزی

34

B34

باسیل گرم منفی و مثبت

35

B35

رنگ آمیزی گرم برای افراد کور رنگ

36

B36

باسیل با رنگ آمیزی منفی

37

B37

کو.کسی با رنگ آمیزی منفی

38

B38

کوکسی گرم مثبت چهار تائی ( تتراژن)

39

B39

کوکسی گرم مثبت ( هشت تائی) سارلین

40

B40

کوکسی گرم مثبت استافیلوکوکی

41

B41

کوکسی گرم مثبت استرپتوکوکی

42

B42

کوکسی گرم منفی

43

B43

کوکوباسیل گرم منفی

44

B44

کوکو باسیل گرم مثبت

45

B45

باسیل گرم مثبت رشته ای

46

B46

باسیل ویبریوئیدی شکل

47

B47

رنگ آمیزی دو قطبی

48

B48

باسیل اسید فاست

49

B49

ذرات چربی باکتریها

50

B50

دانه های متاکروماتیک

51

B51

فلور نرمال مخاط دهان

52

B52

فلور نرمال مدفوع

53

B53

فلور نرمال گلو

54

B54

ترشح گلو آنرین ونسان

55

B55

ترشح گلو ( دیفتری)

56

B56

ترشح گلو چرکی ( کاندیدایی)

57

B57

ترشحات چرکی استافیلوکوکی

58

B58

ترشحات چرکی استرپتوکوکی

59

B59

ترشحات چرکی باسیلوس آنتراسیس

60

B60

مننژیت پنوموکوکی

61

B61

پنومونی پنوموکوکی

62

B62

مننژیت باسیل گرم منفی

63

B63

ترشحات مجرا گونوککی

64

B64

اکتینومایسس در ترشحات چرکی

65

B65

ترشحات ریه ( خلط) طبیعی

66

B66

لام مستقیم سل

67

B67

فاکتور طنابی مایکوباکتریوم

68

B68

باسیل غیر بیماریزای سل

69

B69

فرم vegetative باسیلوس آنتراسیس

70

B70

فرم اسپوردار باسیلوس آنتراسیس

71

B71

فرم vegetative باسیلوس سوبتلیس

72

B72

فرم اسپوردار باسیلوس سوبتلیس

73

B73

فرم vegetative کلستریدیوم بوتولینم

74

B74

فرم اسپوردار کلستریدیوم بوتولینم

75

B75

فرم vegetative کلستریدیوم تتانی

76

B76

فرم اسپوردار کلستریدیوم بوتولینم

77

کورینه باکتریوم دیفتریه با رنگ آلبرت

78

کورینه باکتریوم دیفتریه با رنگ گرم

79

ویبریوکلرا

80

نایسریا گونوره آ

81

نایسریا مننژیدیس

82

هلیکوباکتربیلوری

83

کمپیلو باکتر

84

اسپیریلوم

85

رودواسپریلوم روبروم

86

اسپیریلوم با رنگ آمیزی منفی

87

فوزوباکتریوم

88

لیستریا

89

بردتلا

90

لپتوسیرا رنگ آمیزی فونتانا

91

لپتوسیرا رنگ آمیزی منفی

92

ترپونما رنگ آمیزی فونتانا

93

بورلیا رنگ آمیزی گیمسا

94

بورلیا رنگ آمیزی منفی

95

آکتیومایس

96

نوکاردیا

 
 
     
     
     
 
58607 : تعداد بازدید کل 909 : این ماه 21 :دیروز 15 :امروز 2 :تعداد افراد آنلاین : بازدید های سایت