قارچ شناسی
توضيح محصول:

ردیف

کد کالا

شرح کالا به فارسی

شرح کالا به انگلیسی

تعداد

1

Mc01

میکروسپوروم جیپسئوم

2

Mc02

میکروسپوروم کنیس

3

Mc03

رودوتورولا

4

Mc04

کاندیدا

5

Mc05

کاندیدا آلبیکانس

6

Mc06

اپیدروموفیتون فلوکوزوم

7

Mc07

میسلیوم داخل پوستی

8

Mc08

فاووس

9

Mc09

اکتوتریکس

10

Mc10

تینا ورسیکالر

11

Mc11

اندوتریکس

12

Mc12

ارتیراسما

13

Mc13

پتروسپوروم اوال

14

Mc14

مالاسزیافورفور

15

Mc15

ترایکوفایتون منتا گروفایتیس

16

Mc16

ترایکوفایتون روبروم

17

Mc17

میسلیوم درماتوفیت داخل پوسته

18

Mc18

میسلیوم سودو هیف کاندیدا داخل پوسته

19

Mc19

کاندیدازیس

20

Mc20

کورینه باکتریوم منیوتیسوم

21

Mc21

آسپرژیلوس نیجر

22

Mc22

آسپرژیلوس فومیگاتوس

23

Mc23

آسپرژیلوس فلاووس

24

Mc24

آلشریا بوئیدی

25

Mc25

آلترناریا

26

Mc26

آکرومونیوم

27

Mc27

اولوکلادیوم

28

Mc28

استمفیلوم

29

Mc29

اسکوپولاریوپسیس

30

Mc30

پنی سیلیم

31

Mc31

رایزوپوس

32

Mc32

سه پدونیوم

33

Mc33

فوزاریوم

34

Mc34

کلادوسپوریوم

35

Mc35

تریکوفیتون تونسورانس

 
 
     
     
     
 
58606 : تعداد بازدید کل 908 : این ماه 21 :دیروز 14 :امروز 2 :تعداد افراد آنلاین : بازدید های سایت