خون شناسی
توضيح محصول:

ردیف

کد کالا

شرح کالا به فارسی

شرح کالا به انگلیسی

تعداد

1

H1

Mild hereditary spherocytosis
PLT& WBC. Normal
RBCS: 15% Frank spherocyte
15% Tr to spherocyte
5% Large RBC + Moderate megaboblastie change in PMN
Retic 12%

2

H2

B.M: 90% Plasma cell
Abnormal shape
Deree readmyeloid
Decreased erythroid
Multiple Myeloma

3

H3

مغز استخوان : (BM) Bone marrow
رده ارتیروئید : کاهش شدید رده میلوئید به کاهش متوسط حدود 50%
پلاسما سل – تشخیص : Multiple myeloma
خون محیطی : بازوفیلی ++ رولو+ Rulo- Formation

4

H4

AML ( Aure rod)
Acute myelobelastic leukemia M.4
لوسمی میلوبلاستیک حاد نوع M.4
خون محیطی PBS (Peripheral blood smear) Blast

5

H5

WBC ~ Normal
RBC Aniso +3
Macrocytosis 10%
Microspherocyte 8%
Hypersegementation ++
Retic = 50%
Autoimmun lmmun hemolytic auemia

6

H6

گروه خونی O+
Sickle cell anemia + Moderate fulate deficiency
Sickle cell ~ 10% Retic = 10%
Aniso 3+ / Prolymphocyte / Macrocytes 2+/ Tear +
Moderate meyuloblastic change in white blood cells

7

H7

Mixed iron deficiency
And megaloblastic feutures
Anisocytosis ++
Microcytosis ++
Hypochromia ++
Cigar shape +
Hypersegmentation +
Pencil shape +
Lymphocytes : Nucleus looseness

8

H8

کم خونی فقر آهن Iron Deficiency Anemia

9

H9

Basophil

10

H10

Eosinophil

11

H11

Monocytosis

12

H12

Basophilic Stipling
مربوط به مسمومیت با سرب است

13

H13

Acanthocyte

14

H14

Lymphocyte

15

H15

Microcyte

16

H16

Neutrophil

17

H17

Howell jolly

18

H18

قطره اشکی

19

H19

Atypic lymph

20

H20

Echinocytosis

21

H21

_NRBC Blast + Giant platelet
_ NRBC

22

H22

Anisocytosis

23

H23

Polychromasia

 
 
     
     
     
 
58620 : تعداد بازدید کل 922 : این ماه 21 :دیروز 28 :امروز 5 :تعداد افراد آنلاین : بازدید های سایت