کنه ها
توضيح محصول:

ردیف

کد کالا

شرح کالا به فارسی

شرح کالا به انگلیسی

تعداد

1

H101

کنه بوفیلوس ماده در الکل

2

H102

کنه مونته بوفیلوس ماده

3

H103

لام مونته پای آکارین ( کنه)

4

H104

لام مونته نوزاد کنه آرگازیده

5

H105

لام مونته نوزاد کنه ایکسودیده

6

H106

کنه آرگاس پرسیکوس در الکل

7

H107

کنه آرگاس رفلکسوس در الکل

8

H108

کنه اتوبیوس در الکل

9

H109

کنه اورنیتودوروس لاهورنسیس در الکل

10

H110

کنه اورنیتودوروس کنسترینی در الکل

11

H111

کنه ایکسودس ماده در الکل

12

H112

کنه ایکسودس نر در الکل

13

H113

کنه بوفیلوس نر در الکل

14

H114

کنه درماسنتور ماده در الکل

15

H115

کنه درماسنتور نر در الکل

16

H116

کنه رپی سفالوس ماده در الکل

17

H117

کنه رپی سفالوس نر در الکل

18

H118

کنه ماده ایکسودیده خون خورده در الکل

19

H119

کنه مونته آرگاس پرسیکوس

20

H120

کنه مونته آرگاس رفلکسوس

21

H121

کنه مونته ایکسودس ماده

22

H122

کنه مونته ایکسودس نر

23

H123

کنه مونته بوفیلوس نر

24

H124

کنه مونته درماسنتور نر

25

H125

کنه مونته درماسنتور ماده

26

H126

کنه مونته رپی سفالوس ماده

27

H127

کنه مونته رپی سفالوس نر

28

H128

کنه مونته همافیزاالیس ماده

29

H129

کنه مونته همافیزالیس نر

30

H130

کنه مونته هیالوما ماده

31

H131

کنه مونته هیالوما نر

32

H132

کنه همافیزالیس ماده در الکل

33

H133

کنه همافیزالیس نر در الکل

34

H134

کنه هیالوما نر در الکل

35

H135

کنه هیالوما ماده در الکل

 
 
     
     
     
 
58624 : تعداد بازدید کل 926 : این ماه 21 :دیروز 32 :امروز 4 :تعداد افراد آنلاین : بازدید های سایت